Общи условия

Раздел I Общи разпоредби

 1. Промоцията „Спечели СПА уикенд с Кондекс” (наричана по-долу „Промоцията”) се организира от „Смаркетинк” ЕООД (наричан по-долу „Организатор”), със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Калиманци” No 21, вх. Б, ет. 1, ЕИК 201680811.
 2. Промоцията ще се проведе в периода от 1 октомври 2017 година до 15 декември 2017 година. Промоцията ще се проведе на територията на Република България.
 3. Участието в Промоцията е обвързано с покупка на климатик Mitsubishi Heavy Industries от Кондекс ООД или дистрибуторите на Кондекс ООД.
 4. В Промоцията могат да вземат участие всички физически лица с адрес на местоживеене в Република България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на Кондекс ООД, фирмите дистрибутори на Кондекс ООД, Смаркетинк ЕООД, членове на техните семействата, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на промоцията.

4.1. Фирмите дистрибутори на Кондекс ООД могат да бъдат открити на адрес: https://condex.bg/distributori/

 1. В Промоцията могат да вземат участие единствено лица, закупили климатик на марката Mitsubishi Heavy Industries. Закупуването на климатик от фирма дистрибутор на Кондекс ООД, чиято марка е различна от Mitsubishi Heavy Industries не дава право на участника да се възползва от промоцията.
 2. Всички изпратени заявления за участие в Промоцията, които не отговарят на Общите условия, ще бъдат дисквалифицирани автоматично.
 3. С попълване на регистрационната форма за участие в томболата, свързана с Промоцията, участниците се съгласяват и приемат настоящите общи условия, както и приемат да бъдат обвързани с тях и да спазват техните разпоредби.
 4. Общите условия се публикуват от Организатора и са достъпни за всички участници на сайта condex.bg.
 5. Един участник има право да участва веднъж за всеки закупен климатик.
 6. Един климатик може да бъде регистриран за участие в Промоцията само от едно лице.
 7. С попълване на регистрационната форма за участие в томболата, свързана с Промоцията, участниците декларират, че предоставената информация е коректна.

Раздел II Механизъм на Промоцията

 1. Всеки, закупил климатик Mitsubishi Heavy Industries от Кондекс ООД или от фирмите дистрибутори на Кондекс ООД в периода 1 октомври 2017 година – 15 декември 2017 година има право да се запише за участие в томболата, организирана от Кондекс ООД. За целта трябва да бъде изпълнено следното условие:

12.1. Да попълни регистрационната форма за участие в Промоцията на адрес https://condex.bg/promo като предостави следните данни: име и фамилия, имейл адрес, телефон за връзка, населено място, информация за това от коя фирма е закупен климатикът, сериен номер на вътрешното тяло, както и да прикачи снимка на продуктовия стикер на климатика, който е бил закупен по време на промоционалния период.

 1. На 20 декември, в присъствието на свидетели, ще бъде проведена томбола измежду всички успешно регистрирани в Промоцията лица. Победителят ще бъде избран на лотариен принцип.

Раздел III Награди

 1. Голямата награда в Промоцията е Ваучер за СПА уикенд за двама в Гранд Хотел Велинград, гр. Велинград.
 2. Ваучерът е с валидност 6 месеца и включва 2 нощувки за двама души в хотел Гранд Хотел Велинград, гр. Велинград настанени в стая DELUX Двойна; с включени 2 закуски, достъп до СПА зоната на комплекса.
 3. Ваучерът не включва: транспортни разходи, разходи от личен характер, други непредвидени разходи.
 4. Печелившият ще бъде потърсен по имейл или телефон от страна на Организатора, за да бъде уведомен за спечелването на наградата.
 5. За получаване на наградата, печелившият предоставя на Организатора три имена, адрес за доставка на наградата, телефон за връзка.
 6. Печелившият ще бъде обявен в публикация на Facebook страницата „Condex Ltd.” в рамките на 48 часа след края на Промоцията.
 7. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
 8. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившия с награда на сходна стойност.
 9. Наградата ще бъде доставена с куриер за сметка на Организатора в срок до 28 работни дни от датата на посочване на актуален пълен адрес от страна на печелившия. В случай че при посещение на куриер на посочения от спечелилия участник адрес за доставка не бъде открит получателят, куриерът уведомява чрез съобщение за мястото и времето, през което наградата може да бъде потърсена.
 10. В случай, че победителят не се свърже с Организатора в срок до 28 дни от датата на обявяване на победителя, както и не изпрати адрес за доставка и телефон за връзка, счита се, че участникът едностранно се отказва от наградата, а организаторът не предоставя наградата.

Раздел IV Други

 1. Организаторът запазва правото си да дисквалифицира участници, чиито участия не отговарят на общите условия и изисквания, съдържат неподходящо и неуместно съдържание, несъвместимо с Промоцията и нейната тематика, или съдържанието е обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
 2. Включвайки се в настоящата Промоция, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, имейл и други), за цели, свързани с Промоцията и разпространението на наградите.
 3. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни с идентификационен номер 373467 от 2013 г.
 4. Организаторите ще обработват горепосочените лични данни на участници за целите на:

27.1. реализиране на Промоцията;

27.2. последващата идентификация и установяване на личен контакт с участниците и победителя, цялостното администриране на Промоцията и осигуряване спазването на настоящите правила;

27.3. провеждане на маркетингови кампании, свързани с търговската дейност на Организатора.

 1. Участниците по всяко време имат право на достъп до събираните и обработваните техни лични данни, както и правото да искат тяхното променяне или изтриване /заличаване, в съответствие с чл. 26 и сл. от Закона за защита на личните данни.
 2. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват общите условия на Промоцията.
 3. „Организаторът” си запазва правото да отстранява и дисквалифицира участник в Промоцията, който се опитва да манипулира Промоцията чрез техники за повишаване броя на участията в Промоцията.
 4. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им.
 5. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на общите условия или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
 6. Организаторът на Промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Промоцията или по други подобни поводи.
 7. Организаторът не носи отговорност към лица, желаещи да вземат участие, които са се забавили, направили са невъзможни или неуспешни опити за участие, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
 8. Всички спорове, породени във връзка с настоящите Общи условия или участие в Промоцията или по друг начин свързани с Промоцията, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация, гр. София съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.
 9. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции, без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имена, снимки, други изображения или сходни материали на участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство и други.
 10. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения или заместване или невъзможност за използване и употреба на наградата, поради национални или местни официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата. Организаторът не носи отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на Промоцията или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.
 11. Тази Промоция по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.