Humidifiers/UltraSonic

For more than 20 years, STULZ has been supplying its UltraSonic humidification measurement systems, which ensure the best possible processes and high standards.

UltraSonic

Повече от 20 години STULZ доставя своите UltraSonic системи за контролиране на овлажняването, които осигуряват най-добрите възможни процеси и високи стандарти. Моделите UltraSonic осигуряват адиабатно изпарение, без да нагряват водата, като осигуряват студена пара.

Приложения на UltraSonic

  • Печатна промишленост, фотолаборатории, лаборатории и тестови помещения
  • Оранжерии, помещения за съхранение на плодове, зеленчуци и месо
  • Центрове за бази данни, сървърни помещения
  • Кожена и текстилна промишленост
  • Модулна овлажняваща система за инсталиране във вентилационни канали, тръби или директно овлажняване в помещението 

Предимства на UltraSonic

  • Отлични характеристики за контрол: незабавен овлажняващ капацитет
  • Значителен енергоспестяващ ефект спрямо изпарителните овлажнители
  • Бързо изплащане на инвестиция за бъдеще поради нарастващите цени на енергията
  • Хигиенно овлажняване, благодарение на непрекъснатото снабдяване с вода и специфичните цикли на пречистване.

Научете повече за UltraSonic.