Общи условия

Раздел I Общи разпоредби

1. Кампанията, която се провежда по случай Световното първенство по футбол 2018 в Русия (за краткост Кампанията) се организира и изпълнява от Смаркетинк EООД (наричани по-долу „Организатор) на уебсайта на Кондекс ЕООД – https://condex.bg.

2. Кампанията ще бъде с продължителност от 15.06.2018 година до 31.07.2018 година. Кампанията ще се проведе на територията на Република България.

3. Право на участие в Кампанията има всеки, който е над 18 години и е изпълнил всички необходими условия.

4. В Кампанията нямат право да вземат участие служителите на Кондекс ЕООД, служителите на Смаркетинк EООД, членове на техните семействата, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Кампанията.

5. С участието си в Кампанията, участникът декларира, че доброволно попълва въпросника за избор на най-подходящ климатик на адрес https://condex.bg/summer-promo/.

6. С действието си по изпращане на въпросника, участниците се съгласяват и приемат настоящите общи условия, както и приемат да бъдат обвързани с тях и да спазват техните разпоредби.

7. Общите условия се публикуват от Организатора и са достъпни за всички участници на сайта на Кондекс ЕООД на адрес https://condex.bg/.

8. Един участник има право да участва и попълва въпросника толкова пъти, колкото е броят на помещенията, които желае да климатизира. Една валидна регистрация отговаря на един попълнен въпросник за едно конкретно помещение.

Раздел II Механизъм на Кампанията

9. Всеки, който желае да вземе участие в Кампанията и да участва в томбола за награда, трябва да влезе на адрес https://condex.bg/summer-promo/ и да отговори на зададените въпроси.

10. След като даден участник отговори и изпрати въпросника, Организаторът ще анализира отговорите и ще изпрати по имейл най-подходящите предложения за климатици, спрямо индивидуалните особености и отговори на всеки участник.

11. След края на Кампанията, Организаторът ще селектира всички участници, които са изпълнили успешно всички стъпки за участие в томбола и ще избере двама печеливши на базата на лотариен принцип.

Раздел III Награди

12. 2 броя оригинална футболна топка на Световното първенство по футбол 2018 в Русия.

13. Всеки един от двамата победители може да спечели само 1 брой награда.

Раздел IV Други

14. Печелившите ще бъдат обявени на сайта и фейсбук страницата на Кондекс ЕООД в рамките на 48 часа след края на Кампанията.

15. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

16. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившия с награда на сходна стойност.

17. В случай, че победителят не се свърже с Организатора в срок до 14 дни от датата на обявяване на победителя, счита се, че участникът едностранно се отказва от наградата, а организаторът не предоставя наградата.

18. Включвайки се в настоящата Кампания, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други), за цели, свързани с предоставяне на професионален съвет за избор на климатик и за участие в томболата и разпространението на наградите.

19. Организаторът запазва правото си да дисквалифицира участници, които по някакъв начин не отговарят на общите условия и изисквания или не са изпълнили успешно всички стъпки за участие в Кампанията.

20. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им.

21. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Общите условия или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

22. Организаторът на Кампанията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Кампанията или по други
подобни поводи.

23. Организаторът не носи отговорност към лица, желаещи да вземат участие, които са се забавили, направили са невъзможни или неуспешни опити за участие, в резултат на технически проблеми с комуникационните и интернет системи.

24. Всички спорове, породени във връзка с Общите условия на Кампанията, участието в Кампанията или по други спорове, свързани с Кампанията, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или
прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация, гр. София съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

25. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции, без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство и други.

26. Тази Кампания по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.

Раздел V Защита на личните данни

27. Оператор на личните данни, събрани по време на Кампанията е „Смаркетинк” ЕООД, ЕИК 201680811, регистриран администратор на лични данни, в съответствие със

Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни под идентификационен № 373467, в качеството му на партньор на Организатора във връзка с провеждането на Кампанията. 28. За целите на администриране на Кампанията, участниците предоставят, а Операторът събира и обработва следните лични данни: – имена, информация за населено място и имейл.

29. Личните данни на Участниците, събирани във връзка с провеждането на Кампанията ще бъдат съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в изрично определените от закона случаи. При провеждането на настоящата Кампания няма да бъдат допълнително събирани лични данни на Участниците без тяхно съгласие.

30. С попълването на въпросника на сайта на Кондекс ЕООД, всеки Участник изразява своето изрично информирано съгласие личните данни, предоставени от него, да бъдат:

(а) обработвани и съхранявани, в това число с автоматични средства, от Оператора; (б) използвани от Оператора за да му бъде изпратено електронно съобщение по имейл, съдържащо предложение за подходяща климатична техника от Кондекс ЕООД, на базата на дадените отговори във въпросника, както и в случай, че Участник е определен за печеливш, за информирането му, и за обявяване на спечелилите
Участници. Участникът декларира също, че в случай че бъде изтеглен за печеливш, е съгласен името му да бъде публикувано на уеб сайта и фейсбук страницата на Кондекс ЕООД, без за това на Участника да се дължи каквото и да било възнаграждение и без да е необходим предварителен преглед и/или одобрение от страна на Участника.

31. Срокът за обработването на личните данни за целите на администриране на Кампанията е 14 дни след изтичането на срока за получаване на наградите от томболата.

32. Участникът декларира и се съгласява, че обработването на предоставените от него данни е необходимо във връзка с участието в настоящата Кампания.

33. Включването в Кампанията и възникващата във връзка с това обработка и прехвърляне на лични данни е доброволно. Всеки Участник или трето лице, чиито данни се обработват във връзка с Кампанията има право да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни, включително да получи копие от тях; да възрази срещу обработването им при наличие на законово основание за
това; да поиска корекцията или унищожаването им. Участникът може да упражни тези си права, като подаде писмено заявление до „Смаркетинк“ ЕООД на следния адрес: гр. София, ул. Лозенска планина 4, чрез e-mail до office@smarkethink.com, или през
формата за контакт на сайта на Кондекс ЕООД: https://condex.bg/contact/. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни.

34. Личните данни на Участниците се обработват в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

35. Кампанията е в съответствие с политиката на Кондекс ЕООД, относно защитата на личните данни. Научете повече тук.